ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนวเวช ดูแลใส่ใจเด็ก ๆ เสมือนคนในครอบครัว เรามีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม และป้องกันโรค แก่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ในทุก ๆ มิติ พร้อมเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมเละป้องกันการติดเชื้อ ด้วยการแยกพื้นที่บริการระหว่างเด็กป่วย กับเด็กที่มารับวัคซีนและเข้ารับบริการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออกจากกัน นอกจากนี้ยังเพิ่มความอุ่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ด้วยระบบ Assess Control ในหอผู้ป่วยและแผนกทารกแรกเกิด ที่ช่วยคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ผู้ป่วยใน และเรายังเตรียมพร้อมรับมือกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติเด็กทุกวินาที ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00-20.00 น.
 • เปิดให้บริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

การส่งเสริมและป้องกัน

 • บริการฉีดวัคซีนตามวัย โดยมีระบบติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กๆ ได้รับวัคซีนมาตรฐานอย่างครบถ้วน
 • บริการฉีดวัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี วัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี เพื่อให้เด็กๆ มีภูมิต้านทาน ปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ตรวจสุขภาพทั่วไปสำหรับเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัย เพื่อติดตามภาวะสุขภาพ ซึ่งสิ่งแวดล้อมในสภาวะปัจจุบัน เป็นปัจจัยให้เกิดโรคตั้งแต่วัยเด็ก
 • ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กๆ สามารถใช้ชีวิตในวัยต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

 

ตรวจรักษาโรค

เราพร้อมให้บริการ โดยมีทีมกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพของเด็ก การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค และยังให้การส่งเสริมป้องกันโรค ด้วยโปรแกรมวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย พร้อมให้บริการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติในเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง

 

บริการและความเชี่ยวชาญ

 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังและตจวิทยา
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทางเดินอาหารและตับ
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทั่วไป
 • กุมารแพทย์ด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักเด็ก
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก
 • จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านโรคตาเด็ก
 • แพทย์รังสีวินิจฉัยในเด็ก
 • วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก
 • นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบําบัด นักแก้ไขการพูด-ฝึกพูด
 • บริการคลินิกนมแม่

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ปรเมศวร์ วงศ์ประเสริฐ
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ข้อมูลแพทย์
นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ข้อมูลแพทย์
พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงค์
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ข้อมูลแพทย์
พญ.กฤตพร พรไพศาลสกุล
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์
พญ.รังรักษ์ สวนดอก
กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
พญ.ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว
กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ข้อมูลแพทย์
พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี
กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.อภิชาติ โพธิอะ
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ข้อมูลแพทย์
นพ.รัฐวัลลภ โสมะนันทน์
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
พญ.พรพิมล เจนยงศักดิ์
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ข้อมูลแพทย์
นพ.วาทิศ นิยมการ
กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์