ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการสนับสนุนนี้ก่อให้เกิดกิจกรรมมากมายเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ