นโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV)

1. บทนำ

โรงพยาบาลนวเวช ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลฯ เพื่อดำเนินธุรกิจ และเพื่อความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการของโรงพยาบาลนวเวช มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลฯ ทำการประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ (“ประกาศ”) จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้รับบริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

2. นิยาม

“ผู้รับบริการ” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลนวเวช ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างเหมาบริการ ผู้เข้าเยี่ยมชม ผู้มาติดต่อ ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจของโรงพยาบาลฯ พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ ของโรงพยาบาลนวเวช

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวมการบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึง หรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3. รายละเอียดทั่วไป

‍                   คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลนวเวช ได้รับมาจากผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของผู้รับบริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลนวเวช ประกอบธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ จึงอยู่ภายใต้ข้อบังคับ และต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

4. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

‍4.1    โรงพยาบาลนวเวช เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับบริการให้ไว้กับโรงพยาบาลนวเวชโดยตรง: ผู้รับบริการอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อผู้รับบริการติดต่อกับพนักงาน หรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในโรงพยาบาลนวเวช เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่างๆ โดยเอกสาร หรือทางออนไลน์ เพื่อสมัครงาน หรือให้บริการ หรือใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูลรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่โรงพยาบาลนวเวช เป็นต้น

‍ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลนวเวช เก็บรวบรวมจากผู้รับบริการโดยอัตโนมัติ: โรงพยาบาลนวเวช อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น (Browsing) ของผู้รับบริการโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

‍ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลนวเวช ได้รับมาจากบุคคลภายนอก: โรงพยาบาลนวเวช อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญา และหรือผู้ประกอบวิชาชีพ

‍4.2    ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการโรงพยาบาลนวเวช จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้รับบริการ เพื่อให้โรงพยาบาลนวเวช สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการได้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

‍5.1    ข้อมูลส่วนบุคคลที่ โรงพยาบาลนวเวช เก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้ ลูกค้า และผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อ เพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากโรงพยาบาลนวเวช ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรง หรือทางอ้อมคู่สัญญาผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ โรงพยาบาลนวเวช ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญา หรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใดๆ กับโรงพยาบาลนวเวช ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้าผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลนวเวช และบุคคลอื่นๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน บุคลากรของโรงพยาบาลนวเวช ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง แพทย์ หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่ โรงพยาบาลนวเวช กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากโรงพยาบาลนวเวช และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของ โรงพยาบาลนวเวช

ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัคร หรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่โรงพยาบาลนวเวช ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือวาจาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงานเป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงาน และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

‍5.2    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการที่ถูกเก็บรวบรวม และอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับบริการให้ไว้กับโรงพยาบาลนวเวชโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลนวเวช เก็บรวบรวมจากผู้รับบริการโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลนวเวช ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น

ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว

‍ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ

ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ของโรงพยาบาลนวเวช อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการเข้าใช้บริการต่างๆ ข้อมูลที่ผู้รับบริการได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของผู้รับบริการข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่นๆ ที่โรงพยาบาลนวเวช มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้รับบริการควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ผู้รับบริการได้แสดงผ่านระบบของ โรงพยาบาลนวเวช (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้รับบริการในโรงพยาบาลนวเวช ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้รับบริการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ หรือทีมงานของโรงพยาบาลฯ

ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ระบบต่างๆ ของโรงพยาบาลนวเวช ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างผู้รับบริการ ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประเภทของเบราว์เซอร์(Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบข้อมูลแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่ผู้รับบริการเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ผู้รับบริการค้นหาการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในระบบ และข้อมูลที่โรงพยาบาลนวเวช ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม การประชุมและการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนน หรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษาข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียน วันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลนวเวช หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือน หรือค่าจ้างข้อมูลอื่นๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา

‍5.3    ในกรณีที่โรงพยาบาลนวเวช เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการไว้ก่อน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลนวเวช จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

‍โรงพยาบาลนวเวชอาจประมวลผลข้อมูลของผู้รับบริการโดยอาศัยความยินยอมของผู้รับบริการ หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใดๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาลนวเวช สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ได้แก่

 • จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของโรงพยาบาลนวเวช และการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการ ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์
 • นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของโรงพยาบาล
 • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วย มีความรวดเร็วขึ้น
 • การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย
 • ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลนวเวช
 • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
 • รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการเป็นครั้งคราว

     วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดของโรงพยาบาลนวเวช ซึ่งโรงพยาบาลนวเวชจะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เฉพาะ

     กรณีที่ผู้รับบริการได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลแก่โรงพยาบาลนวเวช ได้แก่

 • อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิกของโรงพยาบาลนวเวช
 • จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของโรงพยาบาลนวเวช เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้องการให้บริการ

 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

‍โรงพยาบาลนวเวช อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

 • โรงพยาบาลในเครือข่าย บริษัทในเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร
 • ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่โรงพยาบาล หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของโรงพยาบาล เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น โรงแรม บริษัทรถเช่า บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ หรือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
 • ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
 • เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
 • หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
 • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

 

8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

‍8.1    โรงพยาบาลนวเวช จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

8.2    โรงพยาบาลนวเวช จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากระยะเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลนวเวช อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บ หรือระบบของโรงพยาบาลนวเวช โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า

 

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

‍โรงพยาบาลนวเวช ให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะขององค์กร สินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการของโรงพยาบาลนวเวช นั้น โรงพยาบาลนวเวช อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20 ปี ในกรณีดังกล่าวนั้น โรงพยาบาลนวเวช จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการอาจติดต่อโรงพยาบาลนวเวช/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิของผู้รับบริการดังต่อไปนี้

 • ผู้รับบริการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการที่โรงพยาบาลนวเวชเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการที่ผู้รับบริการให้ไว้กับโรงพยาบาลนวเวชไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวผู้รับบริการเอง
 • ผู้รับบริการมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการได้
 • ผู้รับบริการมีสิทธิขอให้โรงพยาบาลนวเวชแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้ทางโรงพยาบาลลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของผู้รับบริการในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้
 • ในกรณีที่ผู้รับบริการพบว่าโรงพยาบาลนวเวช หรือบุคลากรของโรงพยาบาลใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการ ไม่เป็นไปตามที่ผู้รับบริการได้ให้ความยินยอมไว้ หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ผู้รับบริการมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ผู้รับบริการมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผู้รับบริการได้ให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลนวเวชได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการอยู่กับโรงพยาบาลนวเวช เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
 • อย่างไรก็ตาม การที่ผู้รับบริการได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้โรงพยาบาลนวเวชมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และผู้รับบริการอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจากโรงพยาบาลนวเวช

 

11. ช่องทางการติดต่อโรงพยาบาลนวเวช

9 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

เบอร์โทรศัพท์ 02-483-9999

อีเมล์  dpo@navavej.com

เว็บไซต์ www.navavej.com

 

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

‍คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

 

13. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

‍โรงพยาบาลนวเวช อาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนวเวช จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลนวเวชแนะนำให้ผู้รับบริการตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565