ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนวเวช ให้บริการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้มารับบริการ ภายใต้ความดูแลของทีมนักกายภาพบำบัดพร้อมด้วยเครื่องมือ และโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยวางแผนการรักษาร่วมกับทีมแพทย์เฉพาะทาง ทีมพยาบาล นักกิจกรรมบำบัด และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการดูแลอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย นำไปสู่ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เรามุ่งหมายให้ผู้รับบริการที่ได้รับการรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดกลับไปมีสุขภาพที่ดี สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพให้ความรู้ และความเข้าใจในการดูแล และปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

 

เวลาทำการ

  • เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
  • เปิดให้บริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-18.00 น.

 

บริการของเรา

ดูแลรักษาฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วยดังต่อไปนี้

  • ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อด้วยวิธี การยืดเหยียด การประคบร้อน/เย็น ออกกำลังกาย และใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อลดปวด
  • ผู้ป่วยโรคระบบประสาท ด้วยเทคนิคและโปรแกรมการฝึกผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน/ อัมพาตครึ่งซีก การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า และการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
  • ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและทรวงอก ด้วยวิธีการจัดท่า การเคาะปอด การสั่นรัวปอด การฝึกหายใจ การสอนไออย่างมีประสิทธิภาพ และการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการขยายตัวของทรวงอก
  • ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ดูแลรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ ออกแบบการออกกำลังกายเพิ่มสมรรถภาพการทำกิจกรรมต่างๆ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.อุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อมูลแพทย์
นพ.พงศกรณ์ ไชยสุรินทร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อมูลแพทย์
พญ.กานต์มณี สถิโรภาส
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อมูลแพทย์