พญ.กานต์มณี สถิโรภาส

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความชำนาญพิเศษ
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา
  • 2561 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2566 : วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันศุกร์ 16:00 - 19:00
อีเมล : info@navavej.com
เบอร์โทรศัพท์ : 1507

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ