โปรโมชั่นดูแลสุขภาพหัวใจ (Heart Screening Program) (การฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ ผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ Package CAG (Radial Artery))

ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก (Cardiology Center)

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  • หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต 6 ชั่วโมง ค่าห้องพักมาตรฐาน 1 คืน ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด)
  • ระยะเวลาการขาย เริ่มวันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

 

รายการที่ ไม่รวม อยู่ในโปรแกรม

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจ และการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  • ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ไม่รวมค่าวิสัญญีแพทย์
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย
  • ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ หรือ อื่นๆถ้ามี
  • ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต หรือห้องพักมาตรฐาน เกินที่กำหนด หรือผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
  • ราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 39,000 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

-
+