พญ.กฤติกา ศิริธานันท์

ศูนย์โรคระบบสมอง

ความชำนาญพิเศษ
  • โรคลมชัก และการอ่านคลื่นไฟฟ้าสมอง

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันเสาร์ 13:00 - 17:00
อีเมล : info@navavej.com
เบอร์โทรศัพท์ : 1507

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ