พญ.กมลรัตน์ มีโอภาสมงคล

ศูนย์สุขภาพผู้หญิง

ความชำนาญพิเศษ
  • สูติศาสตร์และนรีวิทยา-เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
  • 2548 - 2553 : แพทยศาสตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2556 - 2559 : สูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬา
  • 2559 - 2561 : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
อีเมล : info@navavej.com
เบอร์โทรศัพท์ : 1507

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ