นพ.กวิน วงศ์ทองศรี

ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูก และข้อ

ความชำนาญพิเศษ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า

ประวัติการศึกษา
  • 2549 - 2555 : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • 2555 - 2558 : โรงพยาบาลชลประธาน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
  • 2558 - 2562 : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • 2562 - 2563 : ศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันจันทร์ 17:00 - 20:00

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ