พญ.กิรณา วีณิน

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ
  • กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

ประวัติการศึกษา
  • 2551 - 2557: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ 
  • 2557 - 2558: ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิโรฒ 
  • 2558 - 2561: กุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิโรฒ 
  • 2561 - 2563: กุมารเวชศสาตร์ โรคทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
วันเสาร์ 13:00 - 20:00
อีเมล : info@navavej.com
เบอร์โทรศัพท์ : 1507

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ