พญ.กิรณา วีณิน

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ
  • กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

ประวัติการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ปี 2551 - 2557
  • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิโรฒ ปี 2557 - 2558
  • กุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิโรฒ ปี 2558 - 2561
  • กุมารเวชศสาตร์ โรคทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2561 - 2563
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ