พญ.กรกมล อัญนพวงค์

ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ
  • จักษุวิทยา ต้อหิน

ประวัติการศึกษา
  • 2556 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2562 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
  • 2564 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันเสาร์ 16:00 - 20:00
อีเมล : info@navavej.com
เบอร์โทรศัพท์ : 1507

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ