พญ.กรวรรณ จันทรจำนง

ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ
  • ศัลยกรรมเต้านม

ประวัติการศึกษา
  • 2556-2556 : แพทยสาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2556-2560 : สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  • 2561-2562 : สาขาศัลยศาสตร์เต้านม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันเสาร์ 09:00 - 13:00
อีเมล : info@navavej.com
เบอร์โทรศัพท์ : 1507

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ