ทพ.คม มนทกานติกุล

ศูนย์ทันตกรรม

ความชำนาญพิเศษ
  • ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม

ประวัติการศึกษา
  • 2553 : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2544 : ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • 2548 : ทันตกรรมผู้เชียวชาญ อนุสาขาทันตกรรมรากเทียม University of Michigan
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ