ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลนวเวช บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย โดยทีมแพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขา ที่พร้อมให้การดูแลรักษาร่วมกับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีล้ำสมัย ทำให้การวิเคราะห์ผลถูกต้องแม่นยำ ระบบการจัดยาแบบพร้อมทานตามมื้อด้วยเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล

 

เวลาทำการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษาด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรักษาทั้งกลุ่มโรคติดต่อและไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย

  • อายุรแพทย์ทั่วไป
  • อายุรแพทย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ
  • อายุรแพทย์โรคปอดเเละระบบทางเดินหายใจ
  • อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
  • อายุรแพทย์โรคข้อเเละรูมาติซั่ม
  • อายุรแพทย์โรคไต

     

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์
พญ.วิภาดา ไกรเกรียงศรี
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ข้อมูลแพทย์
พญ.จารุวรรณ สังข์มาลา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ข้อมูลแพทย์
พญ.อภิญญา นาคะพงศ์
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.สุทัศน์ เจียรภัทรกุล
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์
นพ.ตฤณ สุดประเสริฐ
อายุรศาสตร์โรคเลือด
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ข้อมูลแพทย์
นพ.ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์
นพ.ณัฐกิตติ์ ชวประดิษฐ์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์
นพ.ปวัตน์ พื้นแสน
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์
นพ.ณัฐพล พงษ์ประดิษฐ์
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์
นพ.นฤพนธ์ สนศักดิ์
อายุรศาสตร์โรคเลือด
ข้อมูลแพทย์