ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลนวเวช  เป็นศูนย์เฉพาะทางที่ให้การบริบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary) ที่ครบวงจร เน้นความสำคัญต่อการตั้งเป้าผลลัพธ์ในการรักษาร่วมกัน โดยให้บริการด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและการฟื้นฟู ให้กลับคืนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบที่ทันสมัย รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้มารับบริการและผู้สนใจทุกท่าน ทั้งตัวต่อตัว กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ให้ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้อง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชีวิตประจำวันของผู้ที่ได้รับการดูแลให้เหมาะสม  โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient center) 

เรามีพันธกิจ ในการมอบความมั่นใจต่อผู้เป็นเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงผู้เป็นโรคไทรอยด์ หรือโรคต่อมไร้ท่ออื่น ๆ ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานสากล ด้วยทีมแพทย์ที่ครบวงจร พร้อมทีมงานวิทยากรเบาหวานที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างความคุ้มค่า และคุณภาพชีวิตที่ดีให้เป็นไปตามเป้าหมายการรักษา

โดยมีวิสัยทัศน์ ที่จะทำให้ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อก้าวขึ้นเป็นศูนย์เฉพาะทางในระดับชั้นนำ ที่มีระบบจัดการที่มีคุณภาพทั้งด้านเวชบริบาลและวิชาการ ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ศักยภาพในการให้บริการ
 

  • คัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษา กลุ่มเสี่ยง ผู้ที่เป็นเบาหวาน โรคไทรอยด์ โรคต่อมไร้ท่อ และโรคหรือภาวะที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา และการฟื้นฟู โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ด้วยแนวทางการรักษาตามมาตรฐานที่ประยุกต์ใช้อย่างทันสมัย
  • เน้นการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้เหมาะสมกับโรคที่เป็น และอยู่อย่างสุขสบาย
  • จัดระบบ เวลา และสถานที่ อำนวยความสะดวกสบาย แก่ผ้ทูี่เข้ามารับบริการ ให้ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง อย่างครบวงจรแบบบูรณาการ
  • จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ให้ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ญาติ และผู้สนใจ ได้รับความรู้โรคเบาหวาน หรือโรคที่น่าสนใจอื่น ที่สามารถนำไปปฏิบัติ จากทีมงานวิทยากรที่ชำนาญการ
  • จัดระบบการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในการติดตาม รับฟัง แก้ไขปัญหา และการรักษา เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความมั่นใจ แก่ผู้รับการดูแล บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • สนับสนุน เพิ่มพูน พัฒนา และเผยแพร่ ความรู้ด้านวิชาการ และการศึกษาต่อเนื่อง แก่ทีมงาน ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการที่ทันยุค

 

เวลาทำการ

• เปิดให้บริการทุกวัน 09.00 - 20.00 น.       

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ข้อมูลแพทย์
พญ.จารุวรรณ สังข์มาลา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ข้อมูลแพทย์