ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิต โรงพยาบาลนวเวช ให้ความสำคัญกับสุขภาพใจ เพราะใจกับกายสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ใจดีกายสุข กายแข็งแกร่งใจเบิกบาน เรามุ่งเน้นการดูแลตั้งแต่การเริ่มต้นของภาวะเครียด เพื่อป้องกันมิให้เกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล โดยจิตแพทย์ และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

 

เวลาทำการ
•   เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

 

 

บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิต

ปัจจุบันปัญหาทางสุขภาพจิตมีมากขึ้น มีความต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย การมาพบจิตแพทย์ จึงมีความสำคัญเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง เพื่อทำการบำบัดรักษาด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ
 

  • การให้คำปรึกษา
  • การปรับความคิด
  • การปรับพฤติกรรม
  • การบำบัดครอบครัว
  • การใช้ยา และอื่นๆ
     

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.เต็มหทัย นาคเทวัญ
จิตเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
นพ.กฤตธี ภูมาศวิน
จิตเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์