ศูนย์เฉพาะทาง

หัวใจหลักของทุกชุมชนคือการเข้าถึงและได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพราะสุขภาพที่แข็งแรงของทุกคน ย่อมหมายถึงชุมชนที่แข็งแรง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นคือการมีสุขภาพกายและใจที่ดี รวมถึงการได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เราจึงเตรียมบริการทางการแพทย์ครอบคลุม 19 ศูนย์การรักษา ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้รับบริการ

เทคโนโลยีการรักษาของเรา

ศูนย์การเรียนรู้ด้านรังสีวินิจฉัย โดยความร่วมมือระหว่างฟิลิปส์ และโรงพยาบาลนวเวช

โรงพยาบาลนวเวชให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด ศูนย์การเรียนรู้ด้านรังสีวินิจฉัย โดยความร่วมมือ ระหว่างฟิลิปส์ และโรงพยาบาลนวเวช เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และอัพเดทความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านรังสีวินิจฉัย (Advanced Diagnostic Imaging Technology) ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล โดยผ่านการฝึกอบรมกับเครื่องมือจริง และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งฟิลิปส์และโรงพยาบาลนวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งหวังว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาวงการแพทย์ให้ก้าวล้ำ และนำไปสู่การมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน