• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับบริการ

 

 

ผู้เข้ารับบริการสามารถลงทะเบียนกรอกประวัติส่วนตัวก่อนเข้ารับบริการกับโรงพยาบาลนวเวช เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้นได้ทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่าน Navavej Mobile Application
2. ผ่าน Website www.navavej.com
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการและมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่นี่ก่อนเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลนวเวช  *กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทางโรงพยาบาลจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย ในวันที่เข้ารับบริการ

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน (ในกรณีใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ)
  • ใบส่งตัวหรือใบรับรองการรักษา/บัตรพนักงานบริษัทคู่สัญญา (ในกรณีที่ต้องการใช้)
  • ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

3. ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนในโรงพยาบาลนวเวช 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่ Call Center โทร. 0 2483 9999 อีเมล: info@navavej.com

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน Mobile Application

 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน Website และการซื้อสินค้า

 

 

ข้อมูลที่จะได้รับหลังการรับบริการ

 

หลังจากท่านใช้บริการในโรงพยาบาลนวเวช เราใส่ใจให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกขั้นตอน ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อมูลการใช้บริการ  ไม่ว่าจะเป็นรายงานผลการรักษา (Medical Report), ใบรับรองแพทย์ (กรณีแจ้งความประสงค์) โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับข้อมูลเอกสารทางการรักษาได้ 2 ช่องทาง ผ่าน Navavej Mobile Application เฉพาะใบสรุปการรักษา,ข้อมูลยา และผลตรวจสุขภาพประจำปีหรือรับเอกสารกับทางเคาน์เตอร์พยาบาล ศูนย์เฉพาะทางที่ท่านเข้ารับบริการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหลังการรับบริการ ได้ที่ Call Center โทร. 0 2483 9999  อีเมล: info@navavej.com