• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999

โรงพยาบาลนวเวชให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด ศูนย์การเรียนรู้ด้านรังสีวินิจฉัย โดยความร่วมมือ        ระหว่างฟิลิปส์ และโรงพยาบาลนวเวช เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และอัพเดทความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านรังสีวินิจฉัย (Advanced Diagnostic Imaging Technology) ให้กับบุคคลากรของโรงพยาบาล โดยผ่านการฝึกอบรมกับเครื่องมือจริง และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งฟิลิปส์และนวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งหวังว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาวงการแพทย์ให้ก้าวล้ำ และนำไปสู่การมีสุขภาพอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

PHILIPS ADVANCED DIAGNOSTIC IMAGING CENTER
IN COLLABORATION WITH NAVAVEJ INTERNATIONAL HOSPITAL

ศูนย์การเรียนรู้ด้านรังสีวินิจฉัย โดยความร่วมมือระหว่างฟิลิปส์ และโรงพยาบาลนวเวช