พญ.กนกทิพ ทองผ่อง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ความชำนาญพิเศษ
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา
  • 2552 : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2558 : สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2558 : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

//