• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.กรภัค หวังธนภัทร
ศูนย์โรคระบบสมอง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์

วุฒิการศึกษา

    • - 2544-2550 : แพทยศาสตร์รามาธิบดี
    • - 2550-2551 : ศัลยกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
    • - 2552-2557 : Neurosurgeon ส.ประสาทวิทยา
    • - 2558-2560 : รังสีร่วมรักษาระบบประสาทโรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง