• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พ.ต.อ.นพ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาข้อไหล่และข้อเข่า

วุฒิการศึกษา

  • - พ.ศ.2541 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • - พ.ศ.2542 Mini-MBA in health รุ่น 1 วิทยาลัยการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - พ.ศ.2544 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - พ.ศ.2550 แพทยศาสตรศึกษาเชิงปฎิบัติการขั้นพื้นฐาน มศว.
  • - พ.ศ.2550 - FISM ( Federation Internationale de Medicine du Sport )
  • - วุฒิบัตร Thai Board of Family Medicine ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546-2547
  • - วุฒิบัตรThai Board of Orthopaedics Surgery ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545-2548
  • - Clinical Fellowship in Sports Medicine วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล พ.ศ. 2551-2552
  • - Investigator and Fellowship in Sports Medicine พ.ศ. 2552-2553
  • At Kyung Hee University Medical center ,Seoul ,Korea ( Professor Yong Girl Rhee )
  • At Samsung Medical Center ( SMC ), Seoul ,Korea ( Professor Ahn. Jin Hwan )
  • - Visiting Sports Medicine Fellowship ( Professor Albert Pearsall ) พ.ศ. 2553-2554
  • At Department of Orthopaedic Surgery ,College of Medicine, University of South Alabama, Mobile, Alabama, USA
  • - Visiting Sports Medicine Fellowship (Dr.Hiroyuki Sugaya) พ.ศ. 2555
  • At Funabashi Orthopaedic Sports Medicine Center Hazama, Funabashi, Chiba, Japan
  • แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : ( Special Clinical Trainings)
  • - Sports Medicine and Shoulder and Knee Arthroscopy
  • ตําแหน่งอื่นๆ
  • - Registrar of Thai Orthopedic Society for Sports Medicine (TOSSM) พ.ศ2556-2557
  • - Treasurer of Thai Orthopedic Society for Sports Medicine (TOSSM) พ.ศ2558-2559
  • รางวัล
  • - ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตํารวจที่ประพฤติปฎิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยบรรณของตำรวจ ประจําปีพ.ศ. 2557
  • ผลงานทางวิชาการ
  • - จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย , Clinical Outcomes and Complication of ACL Reconstruction .
  • ใน : วุฒิพงศ์สุทัศนีย์ บรรณาธิการ. : Essential Sports Medicine,
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, 2554 ,หน้า 283-294
  • - จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย ,การผ่าตัดสร้างเอ็นแกนไขว้เส้นหน้าโดยเทคนิคSingle-Bundle, Medial Portal .
  • ใน : วุฒิพงศ์สุทัศนีย์ บรรณาธิการ. : Advances in Cruciate Ligaments ,
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, 2556 ,หน้า 81-90
  • - จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย , Current Treatment of Multi-ligament Knee injury .
  • ใน : สาธิตเที่ยงวิทยาพร บรรณาธิการ. : ออร์โธปิดิกส์วิวัฒน์ 1, ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, 2558 ,หน้า 142-147

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ