• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.เอื้องนภา คงถาวร
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา ต้อหินในผู้ใหญ่

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา กองจักษุกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
    • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาต้อหิน กองจักษุกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข
    • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาต้อหิน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา