• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.อภิญญา นาคะพงศ์
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

วุฒิการศึกษา

    • - 2548-2554 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
    • - 2554-2555 : แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลนครพนม
    • - 2557-2560 : อายุรแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
    • - 2561-2563 : อายุรแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม