• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.สินดี ตันศิริ (จำเริญนุสิต)
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - 2539-2545 : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2545-2546 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    • - 2546-2549 : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    • - 2549-2551 : หน่วยพัฒนาการเด็ก ภาคกุมารฯ คณะแพทยศาสตร์บัณฑิตโรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก