• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

วุฒิการศึกษา

    • - 2542-2547 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - 2548-2549 : ศัลกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - 2549-2552 : General surgery คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - 2554-2555 : Head needle and Breast surgery คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม