• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.วิภาดา ไกรเกรียงศรี
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

วุฒิการศึกษา

    • - 2547-2552 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    • - 2552-2555 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ พิษณุโลก
    • - 2555-2558 : อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - 2558-2560 : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม สาขาโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม