• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.วชิราภรณ์ ไทยประยูร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

วุฒิการศึกษา

  • - พ.ศ.2550 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศสาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • - พ.ศ.2557 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • - พ.ศ.2558 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง
  • - พ.ศ.2562 : การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - พ.ศ.2562 : วุฒิบัตรแสดวงความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตรวจสุขภาพ