• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ภพรรัต ตันติวุฒิกุล
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

วุฒิการศึกษา

    • - 2549-2554 : แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2555-2556 : แพทย์ใช้ทุนสูตินรีเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - 2556-2558 : สูตินรีเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - 2559-2561 : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง