• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พิมพ์ชนก ปาละวิสุทธิ์
ศูนย์อายุรกรรม

วุฒิการศึกษา

  • - ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา 2557 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการเรียนเฉลี่ย 3.17
  • - ระดับปริญญาโท แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประวัติการทำงาน
  • - ปี 2561 ถึงปัจจุบันแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • - ปี 2559-2560 นายแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไประดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก หัวหน้าฝ่ายงานจิตเวช โรง พยาบาลบางระกำ หัวหน้ากลุ่มงานแม่และเด็ก
  • - ปี 2558 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  • ผลงานทางวิชาการ
  • - ปี 2563 วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาของโรคมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีจากน้ำดีในเวชปฏิบัติจริงที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • - ปี 2557 วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกหอพักของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก
  • - ปี 2553 วิจัยเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) ของนิสิตสาขาหนึ่งในสายศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม