• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พัดชา ตุลยาเดชานนท์

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - รังสีวิทยา ภาควินิจฉัยระบบประสาท โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย ภาครังสีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
    • - รังสีภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ