• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พัดชา ตุลยาเดชานนท์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - รังสีวิทยา ภาควินิจฉัยระบบประสาท โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย ภาครังสีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
    • - รังสีภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย