• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พัชสริยา โปร่งจันทึก
ศูนย์สุขภาพผิว

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านตจวิทยา ผิวหนัง

วุฒิการศึกษา

    • -พ.ศ.2553 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสาตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมุงกุฎเกล้า
    • -พ.ศ.2560 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา พระมุงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพผิว