• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา จอตาและวุ้นตา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เกียรตินิยม อันดับ 2)
    • - วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
    • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา