• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
ศูนย์ตา

วุฒิการศึกษา

    • - คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
    • - อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ปี 2560
    • - อนุสาขาจักษุวิทยา กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2556

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา