• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พัชราพร จันทรปรรณิก
ศูนย์ตา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551
    • - สาขาจักษุวิทยา ปี 2557
    • - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปี 2559
    • - จักษุแพทย์ อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา