• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พัชราพร จันทรปรรณิก
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
    • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา