• ไทย
 • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชบำบัดวิกฤต

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
  • - อายุรศาสตร์ คณะแพทศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - อายุรศาสตร์ สาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
  • - อายุรศาสตร์ สาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม