• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552
    • - อายุรศาสตร์ คณะแพทศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557
    • - อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
    • - อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม