• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พลอย วิเศษสาธร
ศูนย์อายุรกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2563

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม