• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พรพิมล เจนยงศักดิ์
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

วุฒิการศึกษา

    • - 2549-2555 : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
    • - 2555-2558 : ภาควิชากุมารเวชศาตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
    • - 2558-2561 : กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - 2561-2563 : กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก