• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ปิยา แช่มสายทอง
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

วุฒิการศึกษา

    • - 2540-2546 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีราชา มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - 2549-2552 : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - 2553-2555 : ฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - 2559-2561 : ปริญญาเอกสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา The Chinese University of Hong Kong

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง