• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ปฏิฐา จุลละโพธิ
ศูนย์ศัลยกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555
    • - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิสัญญีวิทยา) 2558
    • - วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา 2559
    • - วุฒิบัตรอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก 2563

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม