• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา เด็กและตาเข

วุฒิการศึกษา

  • -2555 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 2
  • -2558 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • -2561 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • -2563 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • -Fellowship of International Council of Ophthalmology (FICO)

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา