• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ณะนิดา ติรเศรษฐ์
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา ประสาทจักษุ

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาประสาทจักษุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาประสาทจักษุ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • - Fellowship of International Council of Ophthalmology (FICO), Neuro-ophthalmology Subspecialty

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา