• ไทย
 • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ณฐมน ศรีสำราญ
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาเฉพาะทางต้อหินในผู้ใหญ่และเด็ก Glaucoma

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาต้อหินจาก Hamilton Glaucoma Center, มหาวิทยาลัย California San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาต้อหิน กองจักษุกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาต้อหิน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • - Certificate of Attentance, International Society of Glaucoma Surgery Masterclass: Advanced Glaucoma Surgery Wetlab Course, University of Geneva/University Medical Center, Geneva, Switzerland
  • - Certificate of Attendance, Endoscopic Cyclophotocoagulation Using the E2 Compact Microprobe Laser and Endoscopy System Training by Endo Optiks, Inc, Paris, France
  • - Certificate of Attendance, Trabectome Training, Department of Ophthalmology, Rush University Medical Center, Chicago, USA
  • - Certificate of Attendance, Molteno3 S-Series Training Wetlab, Helsinki, Finland
  • - Certificate of Kahook Dual Blade Procedure and Hands-on Training by New World Medical Inc
  • - Certificate of Human Research and Good Clinical Practice Training by RCOPT and Forum for Ethical Review Committees in Thailand (FERCIT)
  • - Certificate of Fellowship, "Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy" by Thailand Institute of Justice and Institute for Global Law and Policy at Harvard Law School, USA

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา