• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ณฐมน ศรีสำราญ
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

 • - จักษุวิทยา ต้อหินผู้ใหญ่และเด็ก

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
  • การแพทย์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาต้อหินจาก
  • Hamilton Glaucoma Center, Shiley Eye Institute,
  • มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาต้อหิน กองจักษุกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาต้อหิน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • - ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผ่าตัดต้อหินขั้นสูง
  • โดยสมาคมผ่าตัดต้อหินนานาชาติ (International Society of Glaucoma Surgery)
  • มหาวิทยาลัยเจนีวาและศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย เมืองเจนีวา
  • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • - ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผ่าตัดต้อหินโดยวิธี Endoscopic Cyclophotocoagulation ด้วยเลเซอร์ E2
  • Compact Microprobe และระบบ Endoscopy โดยบริษัท Endo Optiks, Inc กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  • - ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผ่าตัดต้อหินโดยเครื่องมือ Trabectome ภาควิชาจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์
  • มหาวิทยาลัย Rush เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • - ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผ่าตัดต้อหินโดยใช้อุปกรณ์ระบายน้ำออกจากช่องหน้าลูกตา Molteno3 S-
  • Series โดยบริษัท Molteno Ophthalmic งานประชุมสมาคมต้อหินโลก เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
  • - ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผ่าตัดต้อหินโดยใช้อุปกรณ์ผ่าตัด Kahook Dual Blade โดยบริษัท New
  • World Medical Inc งานประชุมสมาคมต้อหินแห่งยุโรป เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี
  • - ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research and Good Clinical Practice
  • Training) โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและ Forum for Ethical Review Committees in
  • Thailand (FERCIT)
  • - ประกาศนียบัตร Fellowship, "Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy" โดย
  • สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและ Institute for Global Law and Policy at Harvard Law
  • School ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • - หลักสูตรฝึกอบรมการผ่าตัดต้อหินวิธี deep sclerectomy, Kahook Dual Blade, iStent inject, Hydrus
  • Microstent, micropulse transscleral cyclophotocoagulation (MP-TSCPC), iTrack surgical system โดย
  • สมาคมต้อหินโลก
  • - การศึกษาต่อยอดด้านการตรวจรักษา การผ่าตัดต้อหินและการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาล
  • ตาแห่งชาติ (Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  • - การศึกษาต่อยอดด้านการตรวจรักษา การผ่าตัดต้อหินและการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์ตา
  • Swiss Visio Montchoisi, Clinique de Montchoisi เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา