• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.จิตราภา แสนโภชน์
ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ.2551 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - พ.ศ.2557 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
    • - พ.ศ.2560 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาอายุรศาสร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร