• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.กิรณา วีณิน
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

วุฒิการศึกษา

    • - 2551-2557 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ
    • - 2557-2558 : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิโรฒ
    • - 2558-2561 : กุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิโรฒ
    • - 2561-2563 : กุมารเวชศสาตร์ โรคทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก