• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.กินรี สรพิพัฒน์เจริญ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

วุฒิการศึกษา

    • - 2551-2556 : คณะแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
    • - 2557-2558 : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
    • - 2561-2562 : คณะแพทย์ศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก