• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.กมลวรรณ ลิมปดาพันธ์
ศูนย์ศัลยกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม