• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.กมลรัตน์ ดาวอุดม
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ

วุฒิการศึกษา

    • - 2548-2553 : แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2553-2556 : โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี
    • - 2556-2559 : สูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬา
    • - 2559-2561 : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง