• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ผศ.นพ.เทิดภูมิ เบญญากร
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์หลอดเลือด

วุฒิการศึกษา

  • - 2549 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • - 2555 : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • - 2558 : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - 2563 : Certificate of fellowship in complex vascular surgery procedure, University of Washington, Seattle, USA
  • - 2020 : Certificate of fellowship in vascular ultrasound, University of Washington, Seattle, USA
  • - 2020 : Certificate of fellowship in Cardiovascular Imaging and Vulnerable Atherosclerosis Plaque Detection, University of Washington, Seattle, USA

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม