• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ผศ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์
ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร