• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.อิศร ภูมิเนาว์นิล

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์

วุฒิการศึกษา

    • -ปริญญาเเพทยศาสตร์บัณฑิตจาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมันทราธิราช
    • -วุฒิบัตรประสาทศัลยเเพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมันทราธิราช

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์